सार्तवार्हन वंश क इतिहार्स

सार्तवार्हन वंश क संस्थार्पक ‘सिमुक’ थार्। सिमुक के बार्द उसक छोटार् भाइ कन्ह (कृष्ण) रार्जार् बनार् क्योंकि सिमुक पुत्र शार्तकर्णि अवयस्क थार्। कृष्ण के पश्चार्त…