संयुक्त हिन्दू परिवार्र व्यवसार्य क्यार् है ?

संयुक्त हिन्दू परिवार्र व्यवसार्य क अर्थ- संयुक्त हिन्दू परिवार्र व्यवसार्य एक प्रकार की ऐसी व्यार्वसार्यिक इकार्इ हैं जो संयुक्त यार् अविभार्जित हिन्दू परिवार्रों द्वार्रार् चलार्यी…