मरार्ठों क पतन

मरार्ठों के पतन के कारण  1. एकतार् क अभार्व-  मरार्ठों में एकतार् क सर्वदार् से अभार्व थार्। सार्मतं प्रथार् के कारण मरार्ठार् सार्म्रार्ज्य कर्इ छोटे-बड़ े…