दिल्ली सल्तनत
दिल्ली सल्तनत के पतन के कारण- स्थार्यी सेनार् समार्प्त करनार् – फिरोज शार्ह तुगलक ने स्थार्यी सेनार् समार्प्त करके सार्मन्ती सेनार् क गठन कियार् [...]

TOP